fbpx

Presentation av kursen ” Ny som chef i Offentlig förvaltning”

Presentation av kursen ” Ny som chef i Offentlig förvaltning”Kursen vänder sig till Dig som är relativt ny som chef / ledare i offentlig förvaltning eller till dig som siktar på att snart ha en sådan position. Offentlig förvaltning innefattar all kommunal, landstingskommunal och statlig verksamhet. Kursen har denna inriktning eftersom många viktiga aspekter av den offentliga förvaltningen kräver delvis andra kunskaper, färdigheter, prioriteringar och aktiva insatser av sina chefer än vad som gäller för andra verksamheter. Det är just dessa kunskaper etc. som vi fokuserar extra på. Men vi kommer givetvis också att granska vad som är kända viktiga grunder för allt chefs- och ledarskap oavsett samhällssektor. Vi gör också några korta utblickar för att se hur ”sanningarna” om chefs- och ledarskap förändrats över tiden.

Kursen är på 2+1 dag med några veckors mellanrum mellan de två delarna. Kursen är mycket praktiskt inriktad och har som utgångspunkt deltagarnas egna erfarenheter, utmaningar och hjärtefrågor. Alla bidrar. Och vi lär känna varandra och har roligt med många gemensamma övningar och analyser. Det aktiva utbytet syftar också till att skapa en god grund för ett bestående informellt nätverk för fortsatt utbyte av idéer och erfarenheter mellan deltagarna. För att ge bra förutsättningar för ett aktivt utbyte begränsas antalet deltagare för varje kurs till högst 8 personer.

Syftet med kursen är att varje deltagare skall få inspiration, kunskap, verktyg och handfast hjälp att konkret förtydliga och utforma sitt chefskap för den egna organisationen. Under kursens gång arbetar därför varje deltagare i flera steg fram sitt eget dokument ”Min chefsplan”. Detta är en plan för de kommande 1-2 åren för hur deltagaren tänker arbeta som chef och utveckla sitt chefskap i förhållande till medarbetare, egna chefer, klienter och andra viktiga intressenter. Och med inriktning mot ställda mål och krav på resultat. Efter de första 2 kursdagarna stäms ”Min chefsplan” av och förtydligas ytterligare i samtal mellan resp. deltagare och dennes närmaste chef (och om man vill med egna anställda).

Under den sista kursdagen summerar vi så upp våra gemensamma erfarenheter av dessa diskussioner och reflekterar gemensamt om hur varje deltagare kan / bör välja att gå vidare. Vi kompletterar också kursen med idéer om hur deltagarna inom sitt respektive område kan bygga externa nätverk som kan höja kvalitén i och uppskattningen av arbetets resultat.

Mer om kursens innehåll

Kursen tas i tre delvis parallella steg.

  • – Steg 1 handlar om vad som är kärnan i och vad som utmärker Offentliga organisationer av olika typ. Liksom de särskilda krav och risker som är kopplade till dessa organisationer. Utifrån detta klargör vi vad som bör utmärka vårt chefskap. Vi går också igenom vilka mer fundamentala förändringar som vi ser eller anar är på väg för våra verksamheter. Vårt fokus är Sverige men vi gör också en snabb utblick internationellt.
  • – I steg 2 går vi igenom ett antal ”verktyg” som kan ingå i din verktygslåda för att hjälpa dig att vara en effektiv chef trots stora utmaningar. De utmaningar vi analyserar får deltagarna vara med och välja. De kan t.ex. gälla; hur få genomslag internt och externt som ny chef? Hur skapa en grupp som har arbetsglädje och tar ansvar? Hur leda en mångkulturell grupp? Detalj- eller målstyra? Vad göra med den som inte platsar in? De jobbiga samtalen. Hur motivera utan att kunna betala? Hur få klienter och politiker att förstå vår verklighet? Vad göra, vår tid räcker inte alls och kön av ”borde och måste” bara växer medan jag som chef bara har tid att syssla med administration? Vilka resultat når vi? Etc.
  • I detta steg prövar vi vilka verktyg som bäst verkar passa för de valda utmaningarna. Och vad som krävs av oss som chef för att hantera resp. verktyg.
  • Steg 3 handlar om att löpande ompröva och bygga upp den egna ”Min chefsplan” allt eftersom kursen går framåt. Och då också ta hand om erfarenheter och idéer från övriga deltagare och din närmaste chef. Under vår sista kursdag hjälper alla till att peka ut vad vi uppfattar som de viktigaste delarna och ger våra idéer för hur den enklast kan göras till verklighet.

Innan kursen

Ca fyra veckor före kursen får du ett mail med tider, platser och annat du behöver veta före kursen. I detta email hittar du också ett kort frågeformulär som vi absolut vill att du svara på snarast och helst inom en vecka! Frågorna där handlar något om din bakgrund och din arbetssituation men framförallt om vad du hoppas få ut av kursen. SVARA på våra frågor så lovar vi göra vårt bästa för att möta dina förväntningar!

Under kursen

De två dagarna kommer att vara intensiva och alla vi deltagare hoppas på din aktiva medverkan. Samtidigt som vi skapar utrymme för att lyssna på varandra.

Mellan de första två dagarna och den sista dagen har vi ett uppehåll på några veckor. Den tiden ska du bland annat använda till att utveckla ”Min Chefsplan” tillsammans med din närmaste chef. Det är du som bestämmer hur du då konkret utformar planen. Den versionen av planen skriver du ut och delar till kursledare och alla deltagare för vår diskussion under kursens sista dag.

Notera att kursledaren är beredd att hjälpa dig inför / under denna diskussion med din chef. Kursledaren är tillgänglig för dig över telefon eller email under sammanlagt upp till en timme. Bestäm tidpunkt för detta ev. möte / möten med kursledaren i god tid före! Detta ingår i kursavgiften!

Efter kursen

Kursutvärdering samt diplom utdelas efter avslutad sista kursdag.

Kursledare

Kursledare är Kjell Larsson. Kjell har mycket bred erfarenhet av att arbeta som chef och tjänsteman / handläggare på de flesta nivåer i offentlig verksamhet. Såväl nationellt som internationellt. Han har arbetat inom svensk kommunal och statlig verksamhet men också som chef inom flera internationella organisationer (European Commission, OECD och FN). Han har vidare varit rådgivare till regeringar och Parlament i ett 20-tal länder rörande framförallt utvärderingar av resultat av verksamheter / program samt kontroll och uppföljning av hur resurser används och vilka resultat som åstadkommits. Under senare år har han också ingått i så kallade Governance Committees vilka har överseende över olika FN och andra internationella organisationer.