Fem vanliga orsaker till konflikter på arbetsplatsen

Vi kan inte alltid kontrollera varför konflikter uppstår oss människor emellan. Vi är helt enkelt olika typer av personer- och du kan inte alltid välja vilka människor du omger dig med i ditt vardagsliv. Desto mer sällan i våra skolor, arbetsplatser eller i alla andra övriga sociala sammanhang som inte inkluderar våra familjer eller vänner. Därför ska vi försöka svara på frågan om Varför konflikter överhuvudtaget uppstår på våra arbetsplatser och vad vi kan göra åt dem.

5 vanliga anledningar:

1.Olika tillvägagångssätt och arbetsstilar

För att inleda listan börjar vi med det vi anser är det mest vanliga – skillnader mellan arbetsstilar och hur vi utför våra uppgifter. Varför vi agerar olika och hanterar våra uppgifter på olika vis har många anledningar. Våra sätt att bemöta problem kan bero på arbetslivserfarenheter, vanor, relationer kollegor emellan. Vissa föredrar deadlines- andra inte. Vissa gillar att arbeta självständigt och planera sina uppgifter på egen hand, andra föredrar att jobba i team mot gemensamma mål. Vissa är morgonmänniskor, andra kommer igång först på eftermiddagen. Därför är det viktigt att vi lär oss att dra nytta av varandras unika styrkor och svagheter för att samordna våra arbetsgrupper att arbeta mot samma mål. Vi skiljer oss alla åt och vi kommer som längst med en tydlig kommunikation genom hela ledet.

2.Olika personligheter

Hur vi uppfattar andra människor bottnar i vår relation till oss själva och våra personliga erfarenheter. Vi är alla olika – men på en arbetsplats kan vi stöta på alla slags människor vi har mer eller mindre gemensamt med. Vi kan inte alltid komma överens med alla. Det kan finnas drag hos människorna i vår omgivning som helt enkelt inte fungerar ihop med. Det är därför viktigt att vi övar på empati och att respektera varandra oavsett. Att bygga upp ett inkluderande arbetsklimat där vi med tydliga riktlinjer synliggör individer, kommunicerar tydligt och skapar en samordning är avgörande för att minimera eventuella friktioner.

3. Uppgiftsbaserade konflikter

Att vi har olika arbetssätt vet vi alla. Men det kan uppstå konflikter när vi behöver koordinera mellan varandra för att leverera våra uppgifter. Eller när vi blir beroende av andras arbetsinsatser i gemensamma projekt. En individs eget bidrag och hur bra leveransen blir av sin uppgift blir helt beroende av huruvida en annan person har gjort sitt jobb.  Det är därför viktigt att våra arbetsledare eller chefer delegerar uppgifterna med tydlighet. Kommunikation är allt när det kommer till att delegera uppgifter mot deadlines där det förväntas att vi samarbetar.

4. Ledarstilar och olika chefer

Vi kan inte förvänta oss vid byte av arbetsplats att vi kommer mötas av samma typ av chef vi är vana vid. Att vi har olika syn på gott ledarskap är helt beroende på vilka värderingar vi själva anser utgör en god ledare. Vissa chefer är engagerande, inspirerande och medryckande. Andra är strikta och faktabundna och håller sig på sin kant. Vissa chefer leder grupper i grupparbeten där arbetsgrupperna arbetar som team, andra kräver individuellt ansvar med snävare riktlinjer. Konflikter kan därför uppstå mellan anställda och chefer när vi känner att vi inte blir bemötta på ett sätt vi föredrar i arbetssituationen. Ett sätt att motverka eventuella konflikter är att påminna oss själva om att vi arbetar mot samma mål gemensamt för att uppfylla vårt uppdrag. Vi är alla olika.

5. Brainstorming

När människor möts, speciellt på små företag där våra arbetsinsatser synliggörs i realtid kan det uppstå konflikter när vi börjar slå våra kloka huvuden ihop för att påverka ett resultat. Vi har alla många, säkert jättebra idéer om hur vi gemensamt kan lösa våra problem eller arbetsuppgifter. Men när vi inte kommer till tals eller när våra fantastiska idéer osynliggörs mellan varandra kan det uppstå konflikter. Det är därför viktigt i direkta samarbeten att skapa utrymmen där allas idéer har möjlighet att prövas och omvärderas, så att vi når till mål. Att brainstorma gemensamt är ett bra sätt för oss att lära känna varandra. Dels genom våra arbetsområden men också genom våra erfarenheter som individer.

 

Självklart finns det många andra anledningar till varför konflikter överhuvudtaget uppstår. Och det finns lika många lösningar. Under kursen Konflikthantering besvärliga människor kan du och din arbetsgrupp få bukt på problemet.